การทดสอบการรับน้ำหนักของเสาเข็ม (Dynamic Load Test)

การทดสอบการรับน้ำหนักของเสาเข็ม (Dynamic Load Test) เป็นการทดสอบเพื่อประเมินการรับน้ำหนักของเสาเข็ม โดยใช้วิธีการวัดค่าแรง (Force) และความเร็ว (Velocity) จากสัญญาณสะท้อนคลื่นความเค้น (Stress Wave) ซึ่งเกิดจากการปล่อยตุ้มน้ำหนักให้กระแทกลงบนหัวเสาเข็ม แล้วใช้ผลตอบสนองของเสาเข็มที่วัดได้เป็นข้อมูลป้อนเข้าเครื่องวิเคราะห์ข้อมูล Pile Driving Analyzer

ทดสอบการรับน้ำหนักของเสาเข็ม (Dynamic Load Test)

ในบทความนี้เป็นการทดสอบการรับน้ำหนักปลอดภัยของเสาเข็มไมโครไพล์ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 เซนติเมตร หน้างานอยู่ริมทะเลของจังหวัดสมุทรปราการ

เครื่องมือและอุปกรณ์ทำหรับทำการทดสอบการรับน้ำหนักของเสาเข็ม

  1. Pile Driving Analyzer เครื่องประมวลผลการทดสอบ
  2. Accelerometer Sensor อุปกรณ์ในการวัดค่าความสมบูรณ์ของเสาเข็ม
  3. Strain Gauges Transducer อุปกรณ์ในการวัดค่ากำลังของเสาเข็ม
  4. ปั้นจั่น ที่ใช้ตอกเสาเข็ม
  5. สว่าน สำหรับเจาะติดตั้งเครื่องมือเพื่อยึด Accelerometer Sensor และ Strain Transducer แนบด้านข้างเสาเข็มทดสอบ

ขั้นตอนการทดสอบ เจาะรูเสาเข็มเพื่อติดตั้งหัววัดสัญญาณ Strain Gauges และ Accelerometer อย่างละ 2 ชุด โดยจะติดตั้งเป็นคู่ ที่ผิวด้านข้างของเสาเข็มในด้านที่ตรงกันข้ามกัน จากนั้นต่อสายส่งสัญญาณเข้ากับเครื่อง Pile Driving Analyzer (PDA) แล้วทำการทดสอบโดยใช้ตุ้มเหล็กที่มีน้ำหนักไม่น้อยกว่า 1.5% ของน้ำหนักทดสอบสูงสุด ปล่อยกระแทกลงบนหัวเสาเข็ม จากนั้นเก็บสัญญานนำไปทำการวิเคราะห์เพื่อหาค่ากำลังรับน้ำหนักบรรทุกของเสาเข็มที่ถูกต้อง

ทดสอบการรับน้ำหนักของเสาเข็ม (Dynamic Load Test)

Accelerometer Sensor และ Strain Transducer

ทดสอบการรับน้ำหนักของเสาเข็ม (Dynamic Load Test)

การติดตั้งหัววัดสัญญาณ (Transducer) ซึ่งจะต้องติดตั้ง Accelerometer Sensor และ Strain Transducer คู่กัน

ทดสอบการรับน้ำหนักของเสาเข็ม (Dynamic Load Test)

ตำหน่งการติดตั้ง Accelerometer Sensor และ Strain Transducer ทั้ง 2 ชุด

ลูกดิ่ง (Plum Bob)

ใช้ลูกดิ่งเช็คตำแหน่งของ ตุ้มตอกเสาเข็ม (Drop Hammer) ให้อยู่กึ่งกลางของหลายเสาเข็ม

ทดสอบการรับน้ำหนักของเสาเข็ม (Dynamic Load Test)

ปรับระดับความสูงของ ตุ้มตอกเสาเข็ม (Drop Hammer) ในระดับความสูงที่ต่างกัน ซึ่งจะปล่อยตุ้มตอกเสาเข็มลงกระแทกเสาเข็ม 3 ครั้ง ในระดับความสูงที่ต่างกัน 3 ระดับ

ทดสอบการรับน้ำหนักของเสาเข็ม (Dynamic Load Test)

เครื่องบันทึกและวิเคราะห์ข้อมูลของเสาเข็ม Pile Driving Analyzer

ทดสอบการรับน้ำหนักของเสาเข็ม (Dynamic Load Test)

วิศวกรทำต้องชี้แจงและทำข้อตกลงในทีมงาน ก่อนที่จะเริ่มทำการทดสอบเสาเข็ม

ทดสอบการรับน้ำหนักของเสาเข็ม (Dynamic Load Test)

วิศวกรทำต้องชี้แจงและทำข้อตกลงในทีมงาน ก่อนที่จะเริ่มทำการทดสอบเสาเข็ม

ทดสอบการรับน้ำหนักของเสาเข็ม (Dynamic Load Test)

ตั้งระดับความสูงของตุ้มตอกเสาเข็ม

ทดสอบการรับน้ำหนักของเสาเข็ม (Dynamic Load Test)

กราฟที่ได้จากเครื่องบันทึกข้อมูล Pile Driving Analyzer

Message us